Ритрийти в Домът на Деви

Програма 2022 година

0 +
Ритрийти
0 +
Доволни клиенти
0 +
Дестинации

Предстоящи ритрийти

Екстатични танци Пълнолуние във Водолей-
Силата на свързаността

298907081_431698728991704_637224734493740390_n
13.08.2022 – с. Кътина
18:00ч – 21:30ч
Танците са най-добрият начин да се катализира мощната енергия на Пълнолунието, която отваря в нас процеси на разместване, изчистване и пренареждане.
Това Пълнолуние е и затварянето на Лъвския портал, който се отвори на 28 юли с Новолунието в Лъв.
Ще танцуваме, за да интегрираме онова, което преживяхме в изминалите 2 седмици и да почетем индивидуалната енергия (Лъв) и груповата (Водолей).
Преди танците ще се съберем в кръг и ще пием топло, благодатно церемониално какао, което ще отвори по-дълбок портал в сърцето ни към измерението на свързаността.
Това е темата на Водолея – свързаност с цялото, ние, общността, по-голямото семейство.
Каним всички, които се чувстват принадлежни към голямото човешко семейство в тази магична вечер в Домът на Деви, да се издигнем над града, който ще блещука в краката ни, в прегръдката на гората, на хълма, една идея по-близо до небесния ни дом.
 
 
Екстатичните танци са форма на освободен от хореография танц, който се случва на момента като естествен отклик на тялото на звуците на музиката. Това е дълбоко и съкровено преживяване, което може да доведе до дълбоки прозрения, пробиви, справяне със страхове и отваряне към любовта.
В този формат разчитаме на опияняващата енергия, която се генерира от музиката, движението, сетивните преживявания, хората, без употребата на други субстанции. Всичко това разгръща вибрацията на свобода, непринуденост и простор във вътрешното пространство.
Тази практика има потенциала да те изкара от ума ти и да те пренесе изцяло в измерението на тялото, където се случва дълбоко свързване и изцеление.
Практиката се случва отвъд думите. Започва се с кръг и поставяне на намерение. Има кратко въвеждане и запознаване с условията и възможностите за взаимодействие с другите. Ще има и възможност за танцуване с маска на очите, което си е висш пилотаж за тези, които са готови да се предадат на живота.
 
 
 
За какаото:
Ще има приготвено терапевтично сурово какао, което е истиснки еликсир за сърдечния център. Това е възможност да се докоснеш до нещо дълбоко, свещено и меко вътре в теб и да преживееш разтваряне на сърцето. Поради способността на какаото да увеличи връзката ни с вътрешното пространство и със сърдечната чакра, то помага във всяка трансформация, към която се стремим, независимо дали искаме да задълбочим разбирането си за това кои сме, да освободим стари модели и травми или просто да се придвижим към едно по-сърдечно и чисто вътрешно пространство. Какъвто и да е твоят път, можеш да поставиш своето намерение, а какаото ще те подкрепи да осъществиш това чрез съкровено преживяване близо до същността ти. Ще се потопим заедно в медитивните движения, ще имаш възможност да се докоснеш до една висша блажена същност и да получиш послание как да си в контакт с тази енергия и в ежедневието, ще усетиш какво е да присъстваш в тялото си и да погледнеш по нов начин навътре и навън.

Тази вечер ще е истински магична.

 

Моля консумирай съвсем лека храна този ден, без животински и млечни продукти.

Водещ – Деви www.deviflow.com/devi
 
Kъде – Домът на Деви, с. Кътина – на 40 мин. от центъра на София
 
Обмен – 40 лв
 
За записване:
deviflow108@gmail.com
 

Пробудени взаимоотношения
Awakened relationships

297295956_182567960843081_2525547516072162326_n
04-05.09.2022 – Какао церемония
в Домът на Деви, с. Кътина
Нашата истинска интимност се открива само когато осъзнаем нашето споделено същество, като същевременно оценяваме и уважаваме различията си.
Това е събудена връзка – връзка, която произлиза от съвкупността на нашето истинско Аз.
Предлагаме този ритрийт, за да ви подкрепим да обичате, да се свързвате и да познавате себе си и другия на духовно, психо-емоционално и соматично ниво.
 
 
Ще има ли голота по време на ритрийта?
Ще има някои практики за двойки и интимни приятели през нашия втори ден от ритрийта (неделя), където може да се случи голота, но винаги е по избор и всеки ще бъде свободен да определя свои собствени ограничения и граници.
Събота:
9:00 – Сесия 1 на практики и преживявания
13:00 – Обяд
15:00 – Сесия 2 на практики и преживявания
19:30 – Вечеря
20:30 – Сесия 3 на практики и опит
 
 
Неделя:
8:00 – Закуска
9:00 – Сесия 1 на практики и преживявания
15:00 – 19:00 – Сесия 2 на практики и преживявания
Методология:
Инструментите, които използваме, се основават на нашите проучвания и опит с Тантра, “Mindfulness”- Внимателност, Психология и Недуалност (признаване на единството на истинската ни природа).
В това усамотение ще създадем безопасно пространство, където ще бъдете овластени да преодолеете ограничаващите модели, основани на страха от ограничение и раздяла. Ще можете да се насладите на повече интимност, радост и свобода във вашите взаимоотношения. Ще направим това с помощта на индивидуални и споделени практики, преживявания, базирани на сърцето и душата, обучение за осъзнаване, съзнателно докосване и движение, дишане, свещени ритуали, съобщаване на нашите граници и нужди и др.
 
По време на ритрийта ще разгледаме шесте стълба за живеене на пробудена връзка, които са:
1 – Осъзнаване на тялото
2 – Ментална откритост
3 – Емоционална зрялост
4 – Съзнателна комуникация
5 – Интегрална сексуалност
6 – Духовна автономия
 
 
За кого е този ритрийт?
Това събитие е за необвързани и двойки от всякакъв тип, пол и сексуална ориентация. Най-важното е вашата мотивация. Ако се интересувате да преминете през процеса на самопознание и трансформация с отворено сърце и ум и искате да изживеете връзката от по-автентично и по-малко егоистично място, това събитие е за вас.
Двамата водещи ще ни гостуват от Бразилия.
Михо Михов е основател на проекта Despertar na Pratica. Той е телесен терапевт, треньор по сексуалност и взаимоотношения и инструктор по „Mindfulness“- внимателност. Той също така изучава традициите на Тантра и учи с учителите Кристофър Д. Уолис (САЩ) и Питър Литълджон Кук (Португалия) и Адвайта Веданта и будизма с Адяшанти, Муджи и Веестиш Ом и много други. Участва в 6-седмичното трансформиращо потапяне на проекта Awakening Life в Португалия, провеждал е обучение на учители по Gaia Education. През последните 16 години той е живял в различни еко-селища и общности в Европа, Бразилия и Индия, учейки се и преживявайки живота в общността, устойчивостта и недуалната и интегрална духовност. През последните 12 години той се е посветил на постепенния процес на Въплътено пробуждане в ежедневието.
Ясмин Новаес
Съ-създател на проекта Despertar na Pratica и посвещава живота си на търсенето на себепознание и изразяването на Истината за това кои сме.
В своето пътуване тя се е потопила в практики на йога, тантра, осъзнатост, медитация и свещена музика, като връзка с божественото. Нейната мисия е да сподели със света пробуждането за нашата свещена същност и мъдростта на нашето сърце.
Kъде – Домът на Деви, с. Кътина – на 40 мин. от центъра на София
 
Обмен – 140 лв за един ден без нощувка с храна и 290 лв за двата дни с нощувка и храна
Включва всичко описано и храната.
 
За записване:
deviflow108@gmail.com
 
ВАЖНО:
Първият ден от ритрийта е отворен за всички (необвързани и двойки), а вторият е само за двойки и близки приятели, тъй като ще се потопим в теми и практики, които включват повече интимност.
Може да се посети само единият или и двата дни с приспиване.
Our true intimacy is only found when we become aware of our shared being while appreciating and honoring our differences. This is Awakened Relating – a relationship that emerges from the totality of our true Self.
We offer this retreat to support you to love, connect and know yourself and the other on a spiritual, psycho-emotional and somatic level.
Methodology:
The tools that we use are based on our studies and experiences with Tantra, Mindfulness, Psychology and Non-Duality (recognition of the unity of our true nature).
In this retreat we will create a safe space where you will be empowered to overcome limiting patterns based on the fear of limitation and separation and will be able to enjoy more intimacy, joy and freedom in your relationships. We will do that with the help of individual and shared practices, heart and soul based experiences, awareness training, conscious touch and movement, breathwork, sacred rituals, communication of our limits and needs and more.
 
 
During the retreat, we will address the 6 pillars for living an Awakened Relationship, which are:
1 – Body Awareness
2 – Mental Openness
3 – Emotional Maturity
4 – Conscious Communication
5 – Integral Sexuality
6 – Spiritual Autonomy
For whom is this retreat?
This event is for singles and couples of all types, genders and sexual orientations. The most important thing is your motivation. If you are interested in going through the process of self-knowledge and transformation, with an open heart and mind, and you want to live the relationship from a more authentic and less egoic place, this event is for you.
 
IMPORTANT:
The first day of the retreat is open for everybody (singles and couples) and the second is for couples and close friends only as we will dive into themes and practices that involve more intimacy.
Is there going to be nudity during the retreat?
There will be some practices for couples and intimate friends on our second day of the retreat (Sunday), where nudity may happen but it is always optional and everyone will be free to set their own limits and boundaries.
 
About the retreat leaders
Miho Mihov is the founder of the Despertar na Pratica project. He is body therapist, sexuality and relationship coach and Mindfulness Instructor. He is also a student of Tantra traditions and studied with teachers Christopher D. Wallis (USA) and Peter Littlejohn Cook (Portugal) and of Advaita Vedanta and Buddhism with Adyashanti, Mooji and Veesthish Om and many others. Participated in the 6-week Transformative Immersion of the Awakening Life Project in Portugal, did Gaia Education teacher training. For the past 16 years he has lived in various ecovillages and communities across Europe, Brazil and India, learning and immersively experiencing community life, sustainability and non-dual and integral spirituality. For the past 12 years he has dedicated himself to the gradual process of Embodied Awakening in everyday life.
 
Yasmin Novaes
Yasmin Novaes is the co-creator of the Despertar na Pratica project and dedicates her life to the search for self-knowledge and the expression of the Truth of who we are.
In her journey, she has been immersed into practices of Yoga, Tantra, Mindfulness, meditation and sacred music as a connection with the divine . Her mission is to share with the world the awakening to our sacred essence and the wisdom of our Heart.
 
For reservation: deviflow108@gmail.com
Price: one day + meal – 140 lv 
two days + meal and accommodation – 290 lv

Условия за записване

Записването става с заплащане на 30% капаро. Заплащане на цялата сума – най-късно 10 дни преди самото събитие. При отказване до 40 преди събитието капарото е възвръщаемо – 10 лв за административна такса. При отказване от 40 до 20 дни преди събитието 50 % от капарото е възвръщаемо. При отказване по малко от 20 дни преди събитието капарото е невъзвръщаемо. При отказване по-малко от 10 дни преди събитието, пълната сума е невъзвръщаема .

Какво е ритрийт?

Заминаваш някъде и пристигаш в себе си.

Това е смисълът на ритрийтите, които организирам и водя. Оттегляш се за известно време от ежедневието и рутината, които крадат от енергията ти и не ти оставят време да помислиш за себе си. Заминаваш на някое прекрасно място в България или по света и чрез йога, медитации, ритуали и  енергийни практики и терапии  се потапяш  дълбоко в сърцевината си. А там намираш отговори на много въпроси, разбиваш блокажи, откриваш неподозирани свои таланти и сили, отключваш врати, водещите към едно твое по-светло, по-разгърнато, по вдъхновено Аз.

Всеки ден поставяме себе си като приоритет и започваме с практика. През деня изследваме заедно вълшебните кътчета на мястото, което ни е прютило, а вечерта отново посвещаваме на вътрешна работа чрез различни практики, подбрани в зависимост от потребностите на всички в групата.  Забавлението и ценните връзки, които неминуемо са част от преживяването още повече вдигат вибрациите ти и ти се завръщаш толкова зареден, че ще забележиш как светът около теб се променя и животът ти потича с лекота.

За Деви

След дълги години, в които усещах че има и нещо повече от това, което очите ми виждат, аз изследвах, търсих и експериментирах всевъзможни практики, които да ми помогнат да намеря вътрешен пристан. Този стремеж ме отведе в Индия, Бали, Непал, Бутан,Тайланд,Мароко, Щатите и много други страни, където срещите ми с интересни и различни хора допълваха картината ми и предизвикваха още по-голям глад за вътрешно познание.

Отзиви на участници в ритрийти

fb1

Мария Бикова

Трансформация и разгръщане. Така мога да опиша ритрийтете ми с Деви. Отправяла съм се с нея на множестводълги и кратки пътешествия навън и навътре, в България, Европа и Азия.

Харесва ми нейния холистичен подход през тялото и ума – до подсъзнанието и душата.  И това че интегрира в практиките много източни и западни подходи, които ми помагат да погледна навътре в себе си, да разпозная блокажи и скрити травми, да се освободя от тях и да се завърна по-светла, по-здрава,  укрепнала – отвътре и отвън. На тези ритрийти всеки ден е различен. Всеки ден смъквам нов пласт и се доближавам до автентичната си сърцевина. А там е прекрасно!

БЛАГОДАРЯ ТИ, Деви, за мен ритрийтите с теб с едновременно и терапия, и празник!

5/5
милена

Милена Дреновска

Много малко са хората в живота ми, които са оставили толкова дълга и дълбока следа в живота ми. Но с нейната енергия, превъплашения и практики, Деви не един път ме е повеждала по трудните пътеки извън границите ми на комфорт, и умело ме е насочвала към трансформациите ми.

Била съм на 3 ритрийта на Самотраки с нея. Това не е просто ретрийт, това е пътуване към себе си, и дори и за човек, който не ходи на йога като мен, тя успява да ме мотивира и да направи часът по йога не просто практика, а пътешествие, към самия себе си. Била съм и на практики в други студия в София, и мога да кажа, че те са просто упражнения…Деви вдъхва живот в практиките си.

Всяко вдишване, всяко ухание с което ни отпуска имат толкова много вложена мисъл, желание и страст, че те заразява със сили за живот и надскачане на самия себе си.

След всеки ретрийт се връщам друг човек. Мъжът ми ме описва, че сякаш ходя по въздуха, а дъщеря ми казва, че съм толкова искряща и заредена.

Заведох и мъжът ми на Самотраки, исках да се докосне до тази магия. Да не описвам с думи това, което изпитвам, а да го споделя, и сега, вече ходим заедно по ретритите.

Бяхме и с децата на ретрийт в Тринити, и мога само да цитирам думите на дъщеря ми (11г) : Мамо, сега разбирам, защо си толкова различна като се върнеш от Самотраки, просто хората с които ходиш имат различна енергия, те сияят, като все едно им се вижда аурата…

5/5
devi-otziv

Кристина Костова

Навсякъде може да намериш себе си-на пътешествие или в ежедневието, винаги срещаш някой фрагмент от твоето аз. Може д го срещнеш изправен пред страха, или в блажена релаксация, може да го видиш през гнева или в потопен в спокойна атмосфера. Може да се сблъскаш с някой непознат свой аз, попаднал в некомфортна ситуация или   пък практикуващ енергийно силна асана.
Мога да изброявам още и още. Пътувам с Деви и участвам в нейни ритрийти от четири – пет години и винаги откривам себе си по най-сладкия начин – чрез забавление, естетика, целенасочени физически движения, смях. И така, увеличавайки магнетизма на тялото и вътрешната си сила,  всеки ритрийт се превърна в празник на моето сьщество. И разбира се в пьтешествието към себе си понякога има болка. Но Деви умело ръководи така да подхванеш болката, без да бягаш от нея и да я превърнеш в твоето средство за изцеление. Тя умело активира копчетата, които изкарват на повьрхността всички замръзнали вьв физическото тяло и душата негативни емоции и трансформира всичко това в наслада. 
Всъщност за мен самото й присъствие ме кара да се променям и разгръщам крилата си. Тя ме вдъхновява и окуражава , че няма невъзможни неща , важното е да имаш свободата да си ги представиш и те могат да бъдат реалност.
 С Деви и нейните ритрийти разбрах, че имам крила, а постепенно се научих да летя с тях. И то винаги в наслада.
5/5